Hướng Dẫn Những Người Tư Vấn của Tiểu Giáo Khu cho Công Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình

Hướng Dẫn Những Người Tư Vấn của Tiểu Giáo Khu cho Công Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình

Trách Nhiệm của Người Lãnh Đạo Công Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình của Tiểu Giáo Khu

Giống như được đề cập đến trong các phần khác, anh em chịu trách nhiệm điều phối các nỗ lực của người tư vấn đền thờ và lịch sử gia đình tiểu giáo khu. Để làm việc này một cách hữu hiệu, anh em sẽ muốn hiểu rõ các trách nhiệm của một người tư vấn, gồm có như sau:

Giúp các cá nhân và gia đình khám phá ra tổ tiên của họ và thu thập tên để thực hiện các giáo lễ trong đền thờ.

Giúp các tín hữu chuẩn bị để tham dự đền thờ và có thể tham gia vào việc giảng dạy về đền thờ, những buổi sinh hoạt, và các chuyến đi đền thờ.

Tham dự các buổi họp phối hợp công việc đền thờ và lịch sử gia đình.

Cung ứng những kinh nghiệm lịch sử gia đình cho những người khác, đặc biệt là những người đang học hỏi phúc âm, các tín hữu mới và tích cực trở lại, cũng như trẻ em và giới trẻ đang chuẩn bị nhận được giấy giới thiệu sử dụng có giới hạn.

Khi được chỉ định, hãy phục vụ trong trung tâm lịch sử gia đình địa phương.