Lập một Kế Hoạch của Tiểu Giáo Khu

Lập một Kế Hoạch của Tiểu Giáo Khu

Triển Khai một Kế Hoạch của Tiểu Giáo Khu và Mục Đích của Kế Hoạch Đó

Kế hoạch của tiểu giáo khu cho công việc đền thờ và lịch sử gia đình được triển khai bởi hội đồng tiểu giáo khu và được vị giám trợ chấp thuận. Kế hoạch này được dự kiến là ngắn gọn và đơn giản. Với tư cách là người lãnh đạo công việc đền thờ và lịch sử gia đình của tiểu giáo khu, anh em có thể được vị giám trợ hoặc một thành viên trong chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả yêu cầu điều phối việc triển khai công việc này. Một thành viên của chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ có thể phụ giúp anh em.

Sử dụng kế hoạch này để đặt ra mục tiêu cho công việc đền thờ và lịch sử gia đình cho năm đó mà không cần đặt ra định mức hay hệ thống báo cáo số người tham dự đền thờ.

Dale G. Renlund

“Một kế hoạch đơn giản của tiểu giáo khu cho công việc đền thờ và lịch sử gia đình có thể được hội đồng tiểu giáo khu khai triển và thảo luận và vị giám trợ chấp thuận. Kế hoạch này gồm có những cách thức để nâng cao tầm nhìn chung và quan điểm của tiểu giáo khu đối với công việc đền thờ lịch sử gia đình.”

Dale G. Renlund Giảng Dạy về Công Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình dành cho Giới Lãnh Đạo, tháng Hai năm 2019

Những Ý Kiến cho Kế Hoạch của Tiểu Giáo Khu

Một kế hoạch đơn giản và thường xuyên được cập nhật của tiểu giáo khu cho công việc đền thờ và lịch sử gia đình có thể tập trung vào các điểm sau đây:

Khuyến khích công việc lịch sử gia đình cùng những sinh hoạt và các chuyến đi đền thờ.

Giúp các tín hữu điền 4 thế hệ của gia đình vào Cây Gia Phả của FamilySearch.

Khi đã được vị giám trợ mời tham dự, hãy giúp các tín hữu chuẩn bị để tham dự đền thờ lần đầu tiên.

Bao gồm các tín hữu mới và trẻ em trong các nỗ lực lịch sử gia đình, và khuyến khích họ hội đủ điều kiện nhận được và sử dụng giấy giới thiệu đi đền thờ sử dụng có giới hạn ở độ tuổi thích hợp.

Phối hợp với người truyền giáo tiểu giáo khu trong các nỗ lực giảng dạy, giúp các tín hữu kém tích cực trở lại sinh hoạt, và giữ chân người cải đạo.