Các Chức Vụ Kêu Gọi về Công Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình

Tìm kiếm giáo lý về lịch sử gia đình, phần giải thích về vai trò của anh chị em và cách tổ chức công việc này, những ý kiến để triển khai một kế hoạch của tiểu giáo khu, những hướng dẫn cho việc điều khiển một buổi họp phối hợp, và các nguyên tắc để hướng dẫn công việc này.

Tìm hiểu về Chức Vụ Kêu Gọi Này

Tìm kiếm sự hướng dẫn từ Các Vị Tiên Tri và Sứ Đồ, lời giải thích về vai trò và trách nhiệm, những đề nghị về các phương pháp thực hiện tốt nhất, và truy cập các nguồn tài liệu.

Tìm hiểu về Chức Vụ Kêu Gọi Này