Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình

Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình

“Nhà cửa, gia đình, và đền thờ đều được kết nối chặt chẽ, không thể tách rời. Yếu tố này dẫn đến yếu tố kia. Không có công việc nào mà chúng ta đặt gia đình làm trọng tâm nhiều hơn trong công việc đền thờ và lịch sử gia đình. Công việc này liên kết với sự thật là chúng ta đang cố gắng đặt trọng tâm nhiều hơn vào gia đình, được Giáo Hội hỗ trợ.

“Việc hiểu được tính chất vĩnh cửu của đền thờ sẽ mang anh chị em đến với gia đình mình. Việc hiểu được tính chất vĩnh cửu của gia đình sẽ mang anh chị em đến với đền thờ.”

Anh Cả Gary E. Stevenson, buổi họp Giảng Dạy về Công Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình dành cho Giới Lãnh Đạo, tháng Hai năm 2019

Công việc lịch sử gia đình là tìm kiếm sự soi dẫn trong câu chuyện gia đình, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Nó gồm có việc khám phá và chia sẻ những chi tiết thú vị về gia đình, quê hương, và truyền thống của anh chị em.

Khi chúng ta tham gia vào công việc lịch sử gia đình, chúng ta khám phá thêm về bản thân và tổ tiên của mình. Sau đó chúng ta kết nối với họ bằng cách thực hiện các giáo lễ cần thiết của phúc âm. Khám phá này và sự kết nối này là một phần của Sự Quy Tụ Y Sơ Ra Ên.

Ê Phê Sô 1:10

Chủ Tịch Russell M. Nelson

“Khi nói về sự quy tụ, đơn giản là chúng ta đang nói về lẽ thật mang tính nền tảng này: mỗi một người con của Cha Thiên Thượng, ở cả hai bên bức màn che, đều xứng đáng được nghe về sứ điệp của phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ tự quyết định cho bản thân họ liệu họ có muốn biết thêm không.”

Chủ Tịch Russell M. Nelson “Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên,” ngày 3 tháng Sáu năm 2018
Quy Tụ Gia Đình của Thượng Đế