Các Nguồn Tài Liệu cho Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em

Các Nguồn Tài Liệu cho Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em

Nguồn Tài Liệu Giúp Đỡ

Mục đích của Nguồn Tài Liệu Giúp Đỡ là nhằm để thu thập lại một chỗ những cuộc trao đổi và nguồn tài liệu cần thiết để làm tròn chức vụ kêu gọi về đền thờ và lịch sử gia đình. Các yếu tố chính yếu trong cổng thông tin gồm có việc truy cập nhanh chóng vào:

  • Thông tin về chức vụ kêu gọi và những cuộc trao đổi quan trọng.
  • Điều Gì Mới Mẻ ở FamilySearch.
  • Sổ Tay Hoạch Định: Công cụ này cá nhân hóa các nguồn tài liệu, đánh dấu các yếu tố đáng chú ý của cây gia phả của một người, và cung ứng sự hướng dẫn hoặc con đường mà Thánh Linh có thể hướng dẫn anh chị em đến. Sổ Tay Hoạch Định cũng cho phép truy cập dễ dàng thông tin của tổ tiên trong Cây Gia Phả và cung ứng cách thức để lưu giữ và sắp xếp những ghi chú.
  • Các trang cộng đồng của FamilySearch.
  • Các sinh hoạt lịch sử gia đình.
  • Những Nguồn Tài Liệu Bổ Sung như tài sản truyền thông, lời tuyên bố về chính sách, cấu trúc tổ chức, cộng với những công cụ khác nữa để hỗ trợ anh chị em trong sự chỉ định của mình.