Tìm Thấy Niềm Vui trong Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em

Tìm Thấy Niềm Vui trong Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em

Các nguyên tắc để Giúp Đỡ Người Khác

Việc tuân theo các nguyên tắc phúc âm cơ bản sẽ giúp anh chị em thành công trong chức vụ kêu gọi về công việc đền thờ và lịch sử gia đình:

Cầu Nguyện

Sự cầu nguyện sẽ mang đến sự soi dẫn và là một yếu tố thiết yếu trong mỗi khía cạnh của kinh nghiệm này. Hãy cầu nguyện khi anh chị em chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu của cá nhân hoặc gia đình. Hãy cầu nguyện để được dẫn dắt đến các tổ tiên đang trông chờ các giáo lễ của họ được hoàn tất. Hãy cân nhắc việc mời những người anh chị em đang giúp đỡ nên cầu nguyện và tìm kiếm sự soi dẫn.

Chuẩn bị

Việc chuẩn bị sẽ tạo ra sự tin tưởng vào bản thân và sự tin cậy giữa anh chị em và những người mình phục vụ. Việc chuẩn bị cũng sẽ góp phần tạo nên một kinh nghiệm hữu hiệu. Trong khi chuẩn bị, anh chị em sẽ nhận ra trước những cơ hội và cách để chia sẻ chia sẻ những cơ hội đó. Anh chị em cũng sẽ nhận ra được những trở ngại để tránh và những thành công để ăn mừng. Hãy nhạy cảm đối với những mối quan hệ rắc rối của gia đình hoặc cây gia phả phức tạp. Nếu có thể, hãy tạo ra những cơ hội trong sự phục vụ đền thờ và lịch sử gia đình mà các thành viên trong gia đình có thể cùng vui vẻ tham gia.

Phục Sự Từng Người Một

Phục sự là để tập trung vào việc tạo ra một kinh nghiệm mà sẽ mang đến niềm vui cho người khác. Chúng ta cho thấy sự tử tế khi chúng ta lắng nghe và quan tâm đến “một người.” Những kinh nghiệm cần phải phù hợp với sự hiểu biết của một người về lịch sử gia đình và cần để ý đến thời gian của người ấy. Hãy tìm kiếm những kinh nghiệm để cho thấy nhiều tình yêu thương hơn đối với những người anh chị em đang giúp đỡ.

Mời Gọi

Những kinh nghiệm cá nhân cần phải gồm có một lời mời gọi để học hỏi bằng hành động. Sự phục vụ trong công việc đền thờ và lịch sử gia đình tạo ra cơ hội cho các cá nhân tham gia vào kế hoạch cứu rỗi và nhận được sức mạnh thuộc linh. Chúng ta nên đưa ra lời mời để hành động một cách giản dị và có thể thực hiện được.

Các Nguồn Video

Cầu Nguyện để được Đức Thánh Linh Dẫn Dắt
Quyền Năng để Chữa Lành
Một Công Việc Tuyệt Vời của Sự Cứu Rỗi