NHỮNG HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CÁC GIÁO LỄ, CÁC LỄ BAN PHƯỚC LÀNH THIẾT YẾU, VÀ NHỮNG TRÁCH NHIỆM KHÁC CỦA GIÁO HỘI

Trong thời gian đặc biệt, thường thì các giáo lễ có thể vẫn được thực hiện nếu thực hành các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Ví dụ như, khi sự lây lan của dịch bệnh là một mối lo ngại, thì những người thực hiện các giáo lễ nên rửa tay thật kỹ và cũng có thể đeo găng tay và mang khẩu trang.

Lễ Báp Têm và Lễ Xác Nhận

Phép báp têm và lễ xác nhận đòi hỏi sự chấp thuận của một vị lãnh đạo chức tư tế với các chìa khóa thích hợp. Khi cần thiết, buổi lễ báp têm có thể được tiến hành chỉ với 4 người: người chịu báp têm, thầy tư tế  hoặc người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc thực hiện phép báp têm, và hai người làm chứng. Một phép báp têm được thực hiện với sự cho phép từ một vị giám trợ hoặc chủ tịch phái bộ truyền giáo là những người giữ các chìa khóa chức tư tế cần thiết. Vị giám trợ hoặc chủ tịch phái bộ truyền giáo hoặc một người mà họ chỉ định (có thể là một trong những người làm chứng) phải quan sát và ghi vào hồ sơ phép báp têm và lễ xác nhận. Nếu cần thiết, người cho phép có thể làm việc đó từ xa bằng công nghệ. Các vị lãnh đạo, gia đình và bạn bè có thể tham gia từ xa qua công nghệ. Khi các buổi lễ Tiệc Thánh bị hoãn lại tạm thời, thì những người cải đạo có thể được xác nhận ngay sau lễ báp têm.

Các Giáo Lễ Chức Tư Tế và Lễ Phong Nhiệm

Các giáo lễ chức tư tế và lễ phong nhiệm yêu cầu sự cho phép trước của người nắm giữ các chìa khóa chức tư tế thích hợp. Các giáo lễ này cũng cần có phép đặt tay trực tiếp bởi một người nắm giữ thẩm quyền chức tư tế. Giáo lễ này phải được thực hiện và ghi vào hồ sơ bởi một cá nhân nắm giữ các chìa khóa chức tư tế hoặc một người được ông chỉ định. Nếu cần thiết, cá nhân này có thể quan sát giáo lễ từ xa bằng công nghệ. Các vị lãnh đạo, gia đình và bạn bè có thể theo dõi từ xa bằng công nghệ.

Các giáo lễ, sự kêu gọi, và lễ sắc phong có thể được thực hiện mà không cần có sự tán trợ trong tiểu giáo khu và giáo khu nếu đã được chấp thuận trước bởi người nắm giữ các chìa khóa chức tư tế thích hợp. Điều này cho phép các công việc của Chúa được tiếp tục tiến hành, và sau này khi mà các cuộc họp được hoạt động trở lại thì sự tán trợ sẽ được thực hiện.

Phục Sự Những Người Bệnh

Một phước lành chức tư tế đòi hỏi phép đặt tay trực tiếp. Thông thường, cần hai hay nhiều người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc thực hiện, nhưng một người có thể thực hiện một mình. Sau khi thực hiện những biện pháp phòng ngừa cần thiết, nếu điều kiện không cho phép đặt tay lên đầu của một người, một lời cầu nguyện có thể được dâng lên, kể cả qua công nghệ. Đây là một lời cầu nguyện của đức tin và không phải là một phước lành chức tư tế. Bất cứ ai vào bất cứ lúc nào cũng có thể cầu nguyện, nhịn ăn hoặc phục sự những người khác.

Thực Hiện Lễ Tiệc Thánh

Các tín hữu nên tận dụng các phước lành của việc tham dự lễ Tiệc Thánh và dự phần Tiệc Thánh hằng tuần nếu có thể. Trong những hoàn cảnh đặc biệt, nếu các buổi họp Tiệc Thánh của tiểu giáo khu không được tổ chức trong một thời gian dài, vị giám trợ có thể ủy quyền cho những người nắm giữ chức tư tế xứng đáng trong tiểu giáo khu của ông để chuẩn bị và ban phước Tiệc Thánh trong nhà của họ hoặc nhà của các tín hữu khác trong tiểu giáo khu mà không có thầy tư tế hoặc Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc xứng đáng trong nhà. (Xem Sách Hướng Dẫn Chung, 18.9.1). Khi cần thiết, lễ Tiệc Thánh có thể được ban phước bởi chỉ một thầy tư tế hoặc người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

Các tín hữu có thể tự cung cấp bánh và nước. Tuy nhiên, việc chuẩn bị lễ Tiệc Thánh phải được thực hiện bởi (những) người nắm giữ thẩm quyền chức tư tế. (Những) người nắm giữ thẩm quyền chức tư tế ban phước Tiệc Thánh phải ở cùng địa điểm với những người mà nhận phần Tiệc Thánh khi họ bẻ bánh, dâng lời cầu nguyện và truyền giao bánh và nước Tiệc Thánh. Trong những hoàn cảnh đặc biệt này nếu lễ Tiệc Thánh không có sẵn, các tín hữu có thể được an ủi bằng việc học hỏi những lời cầu nguyện Tiệc Thánh và tái cam kết sống theo các giao ước mà các tín hữu đã lập và cầu xin cho ngày mà họ có thể nhận được lễ Tiệc Thánh trực tiếp, được thực hiện bởi chức tư tế.

Các cá nhân và gia đình được ban phước khi họ có thể tổ chức một buổi thờ phượng riêng trong ngày Sa Bát ngay tại nhà hoặc từ xa. Buổi thờ phượng như vậy có thể bao gồm những lời cầu nguyện, các bài thánh ca, và học tập phúc âm. Khi được ủy quyền, có (những) người nắm giữ chức tư tế hiện diện, Tiệc Thánh có thể được ban phước và truyền cho mọi người trong gia đình.

Các Hoạt Động Khác của Giáo Hội

Các buổi họp. Trong những hoàn cảnh đặc biệt, các vị lãnh đạo có thể tạm thời hoãn lại các buổi họp và các sinh hoạt. Khi điều kiện yêu cầu, các buổi họp giám trợ đoàn, các buổi phỏng vấn, và các buổi họp hội đồng tiểu giáo khu có thể diễn ra từ xa bằng công nghệ, chẳng hạn như các cuộc điện thoại hoặc các cuộc gọi video. Các vị giám trợ và các lãnh đạo tiểu giáo khu có thể sử dụng công nghệ để gửi các sứ điệp để hỗ trợ thêm cho buổi thờ phượng tại nhà của một tín hữu.

Phục Sự. Các anh chị em phục sự sẽ khám phá ra rằng trong đó có nhiều cách khác nhau để cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho các cá nhân và các gia đình mà họ được chỉ định. Cho dù việc phục sự được thực hiện trực tiếp hay từ xa bằng công nghệ tùy thuộc vào các hoàn cảnh địa phương và những nhu cầu, ước muốn, và sức khỏe của những người tham gia. Các buổi phỏng vấn phục sự có thể được thực hiện từ xa bằng công nghệ khi cần thiết. Trong những trường hợp cực kỳ đặc biệt, việc phục sự trực tiếp có thể áp dụng khi giải quyết các nhu cầu nghiêm trọng và cấp bách về thể chất, tâm lý, hoặc cảm xúc. Các anh chị em phục sự nên cho thấy tình yêu thương của mình và sự hỗ trợ trong những cách thức phù hợp.