Lời Tuyên Bố của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn về Đền Thờ

  總會會長團

  Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã đưa ra lời tuyên bố sau đây:

  “Bất cứ khi nào Chúa có một dân tộc trên thế gian mà sẽ vâng theo lời Ngài, thì họ đều được truyền lệnh phải xây cất các đền thờ. Thánh thư có lưu giữ những khuôn mẫu về sự thờ phượng trong đền thờ từ thời của A Đam và Ê Va, Môi Se, Sa Lô Môn, Nê Phi, và những người khác.

  Với sự phục hồi phúc âm trong những ngày sau này, việc thờ phượng trong đền thờ cũng đã được phục hồi để ban phước cho cuộc sống của nhiều người trên khắp thế gian và cũng như ở phía bên kia bức màn che.

  Qua nhiều thế kỷ, các chi tiết gắn liền với công việc đền thờ đã được thay đổi cho phù hợp theo thời kỳ, gồm có về ngôn ngữ, cách thức xây dựng, giao tiếp, và lưu giữ hồ sơ. Các vị tiên tri đã dạy rằng những sự thay đổi này sẽ không dừng lại theo như Chúa đã chỉ dẫn cho các tôi tớ của Ngài.

  Một đền thờ được cung hiến là một nơi thờ phượng thánh thiện nhất trên thế gian. Các giáo lễ trong đó là thiêng liêng và không được phép thảo luận ở bên ngoài một đền thờ thánh.”