Phần giới thiệu về những Người Xây Dựng Chi Nhánh

    Phần Giới Thiệu về Những Người Xây Dựng Chi Nhánh

    Chúng tôi là những người xây dựng chi nhánh cho Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại Việt Nam.

    Nếu những điều các anh chị em đã xem rất thú vị và có ý nghĩa với các anh chị em, các anh chị có thể đặt một cuộc hẹn để thảo luận sâu hơn và tìm hiểu thêm. Những người xây dựng chi nhánh có thể cung cấp cho các anh chị em một Sách Mặc Môn và cùng các anh chị em đến các buổi lễ ở nhà thờ để các anh chị em có thể nhìn thấy chính mình qua những gì thuộc về đức tin của chúng tôi.

    Những người xây dựng chi nhánh sẽ giới thiệu niềm tin cơ bản của chúng tôi, chẳng hạn như đức tin, sự hối cải và sự vâng lời các lệnh truyền của Cha Thiên Thượng - và thảo luận về bất kỳ câu hỏi nào khác mà các anh chị em có về Giáo Hội, về tôn giáo hay về cuộc sống này. Những cuộc hẹn này là rất bình thường. Các anh chị em sẽ không bị yêu cầu mua bất cứ thứ gì hoặc thực hiện một sự quyên góp. Những cuộc hẹn với những người xây dựng chi nhánh chỉ để tìm hiểu thêm về Giáo Hội và tại sao Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô có rất nhiều ý nghĩa với chúng tôi.    Liên hệ với những người xây dựng chi nhánh.