Các Bài Báo Gần Đây

Tham gia cùng với hàng triệu người trên khắp thế giới để lắng nghe những sứ điệp thuộc linh từ các vị tiên tri và sứ đồ tại thế.
Điều quan trọng là chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ trong cuộc sống của chính mình và với gia đình mình để tìm cách kỷ niệm cuộc đời và sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi.
Việc thường xuyên nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Ky Tô là điều cần thiết cho tinh thần của chúng ta cũng như việc ăn uống đối với thể xác vậy.
Các tín hữu của giáo hội nên dành thời gian đọc Sách Mặc Môn. Cuốn sách này có quyền năng giảng dạy các giáo lý và nguyên tắc đơn giản như đức tin, sự vâng lời, hối cải, và một sự thay đổi lớn lao trong lòng. Sách này có chứa đựng quyền năng biến đổi những con người thiên nhiên trở thành các thánh hữu.
Chúng ta sẽ không bị lạc lối trong bóng tối, và chúng ta có thể có được ánh sáng của cuộc sống vĩnh cửu nếu chúng ta noi theo Đấng Cứu Rỗi và đưa cao sự sáng.
Vị Sứ Đồ Phục Sự tại Hà Nội
Điều thực sự quan trọng là làm cách nào chúng ta tôn trọng các giao ước đó và duy trì các phước lành đền thờ kèm theo đó trong suốt cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta có thể cho Chúa thấy chúng ta yêu thương Ngài qua việc hội đủ điều kiện để có và luôn mang theo một giấy giới thiệu đền thờ.