Các Bài Báo Gần Đây

Các tín hữu của giáo hội nên dành thời gian đọc Sách Mặc Môn. Cuốn sách này có quyền năng giảng dạy các giáo lý và nguyên tắc đơn giản như đức tin, sự vâng lời, hối cải, và một sự thay đổi lớn lao trong lòng. Sách này có chứa đựng quyền năng biến đổi những con người thiên nhiên trở thành các thánh hữu.
Chúng ta sẽ không bị lạc lối trong bóng tối, và chúng ta có thể có được ánh sáng của cuộc sống vĩnh cửu nếu chúng ta noi theo Đấng Cứu Rỗi và đưa cao sự sáng.
Vị Sứ Đồ Phục Sự tại Hà Nội
Điều thực sự quan trọng là làm cách nào chúng ta tôn trọng các giao ước đó và duy trì các phước lành đền thờ kèm theo đó trong suốt cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta có thể cho Chúa thấy chúng ta yêu thương Ngài qua việc hội đủ điều kiện để có và luôn mang theo một giấy giới thiệu đền thờ.
Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được tái tổ chức.
Tham gia cùng với hàng triệu người trên khắp thế giới để lắng nghe những sứ điệp thuộc linh từ các vị tiên tri và sứ đồ tại thế. Đại hội được tổ chức miễn phí này gồm có năm phiên họp diễn ra vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 30 tháng 9 và ngày 1 tháng 10 năm 2023, bao gồm cả một phiên họp vào tối Thứ Bảy
Chủ Tịch Russell M. Nelson, vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, đã nhấn mạnh một cách mạnh mẽ rằng trách nhiệm độc nhất của chúng ta là giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên và chuẩn bị thế gian cho Ngày Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô