Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  67

  Vinh Hiển Chúa Trên Ca

  (Glory to God on High)

  1. Chúa Cha vinh hiển ngự cao.

  Nguyện trời đất hát khúc ca

  Hát khen danh Ngài.

  Tụng chúc Chúa yêu thương vì

  Hằng mang khồ đau thay đời.

  Nào ta ca lên, hát lên

  Chúa Thánh muôn đời.

   

  2. Giê Su là Chúa lòng tôi.

  Tội tôi mang nát vai Ngài.

  Hát lên khen ngợi.

  Sự hư mất xưa tung hoành

  Lùi xa trước cánh tay Ngài.

  Ngợi danh Giê Su chí cao.

  Chúa Thánh muôn đời.

   

  3. Hỡi muôn dân ở trời cao.

  Cùng tôi dâng khúc ca này.

  Hát lên khen ngợi.

  Diệu vinh biết bao là Ngài,

  Quyền oai biết bao là Ngài.

  Từ ngàn xưa luôn mãi sau

  Chúa Thánh muôn đời.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>