Dành Thời Gian cho Buổi Họp Giải Quyết Tiền Thập Phân

Make Time for Tithing Settlement

Lời Mời từ Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á

'Chúng tôi khuyến khích tất cả các tín hữu gặp trực truyến hoặc trực tiếp với Vị Giám Trợ hoặc Chủ Tịch Chi Nhánh để có buổi họp giải quyết tiền thập phân. Khi anh chị em làm như vậy, anh chị em sẽ tìm hiểu thêm về các phước lành tuyệt diệu mà Chúa dành cho anh chị em và những người anh chị em yêu thương.'

Phước Lành Được Hứa từ Vị Tiên Tri

Russell M Nelson

'Để phát triển đức tin bền bỉ, cần phải cam kết bền bỉ để đóng tiền thập phân đầy đủ. Trước tiên, cần phải có đức tin để đóng tiền thập phân. Rồi người đóng tiền thập phân phát triển thêm đức tin nhiều đến mức mà tiền thập phân trở thành một đặc ân quý báu ... Ngài đã hứa với các con cái của Ngài rằng Ngài sẽ mở “các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống …đến nỗi không chỗ chứa.”

Chủ Tịch Russell M. Nelson

Hỏi & Đáp

Hỏi: Buổi họp giải quyết tiền thập phân là gì?

Đáp: Buổi họp giải quyết tiền thập phân là một cơ hội thường niên cho mỗi tín hữu của Giáo Hội để gặp với vị giám trợ/chủ tịch chi nhánh.

Hỏi: Buổi họp giải quyết tiền thập phân thảo luận về điều  gì?

Đáp: Các tín hữu của Giáo Hội có thể kiểm tra xem hồ sơ hiến tặng của họ có chính xác hay không và nói với vị giám trợ về tình trạng đóng tiền thập phân của họ. Nó cho phép vị giám trợ có cơ hội để thảo luận với họ về nguyên tắc của tiền thập phân, khuyến khích việc hiến tặng của lễ nhịn ăn một cách hào phóng, và đưa ra lời khuyên về các vấn đề tài chính và thuộc linh khác.

Hỏi: Ai là người được mời?

Đáp: Tất cả mọi người. Cho dù anh chị em đã đóng tiền thập phân hay chưa, anh chị em được khuyến khích tham dự buổi họp giải quyết tiền thập phân trước khi hết năm. Nếu có thể, tất cả các thành viên trong một gia đình nên tham dự cùng nhau.