Sứ Điệp của Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á

Những Cuộc Phỏng Vấn về Việc Phục Sự

Để công việc phục sự được ý nghĩa và thành công, các lãnh đạo nên thực hiện những cuộc phỏng vấn về việc phục sự sao cho thật soi dẫn với sự nhiêm nhường, tình yêu thương, và đức tin nơi Chúa. 

Anh Cả Ting-Tsung Chang
Anh Cả Ting-Tsung Chang

Vào tháng Tư năm 2018, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã thông báo: “Chúng ta sẽ thực hiện một phương pháp mới hơn, thiêng liêng hơn để chăm sóc và phục sự người khác. Chúng ta sẽ đề cập đến những nỗ lực này một cách đơn giản là ‘phục sự’.”1Chúng ta trân quý khi có thể được hướng dẫn và soi dẫn bởi sự mặc khải liên tục trong cuộc sống trần thế này. Công việc phục sự là biết và chăm sóc cho những nhu cầu của người khác. Đó là làm công việc của Chúa. Đó là đặc ân của chúng ta để đại diện cho Chúa Giê Su Ky Tô và hành động với tư cách là những môn đồ của Ngài để chăm lo, nâng đỡ, và củng cố những người xung quanh. Và đổi lại, khi chúng ta phục sự cho nhu cầu thuộc linh và thế tục của người khác theo cách của Đấng Cứu Rỗi, thì chúng ta sẽ được củng cố.

Trong những tháng vừa qua, tôi đã thấy nhiều tín hữu trung tín tích cực và nhiệt tình phục sự người khác. Tại nhiều tiểu giáo khu và chi nhánh, các cuộc phỏng vấn về việc phục sự cũng được thực hiện một cách hiệu quả giữa những người anh em phục sự và lãnh đạo nhóm túc số chức tư tế của họ, và giữa những người chị em phục sự và lãnh đạo Hội Phụ Nữ của họ. Lý tưởng thì cả hai người đồng hành trong việc phục sự đều tham gia trực tiếp vào cuộc phỏng vấn. Lần nào mà việc gặp trực tiếp là không thực tế, thì cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện qua điện thoại, trực tuyến, hoặc những cách tương tự. Các cuộc phỏng vấn về việc phục sự được tổ chức ít nhất mỗi quý, và các lãnh đạo nhóm túc số chức tư tế và Hội Phụ Nữ có thể phỏng vấn những cặp đồng hành thường xuyên khi cần.2


Các cuộc phỏng vấn về việc phục sự là vô cùng cần thiết và “sẽ là mấu chốt để đưa đến thành công tốt đẹp trong công việc phục sự mà chúng ta đang làm cho cả thế hệ mai sau.”

Anh Cả D. Todd Christofferson

Như Chủ Tịch Russell M. Nelson đã giải thích, mục đích của cuộc phỏng vấn về việc phục sự là để cùng nhau bàn bạc về sự an lạc của các gia đình và cá nhân được chỉ định.3Để công việc phục sự được ý nghĩa và thành công, các lãnh đạo nên thực hiện những cuộc phỏng vấn về việc phục sự sao cho thật soi dẫn với sự nhiêm nhường, tình yêu thương, và đức tin nơi Chúa. Chị Li, Hui-Chih, chủ tịch Hội Phụ Nữ của tiểu giáo khu Bình Đông tại giáo khu Bình Đông Đài Loan, có lần đã làm chứng: “Công việc phục sự hiệu quả đòi hỏi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Trong các cuộc phỏng vấn về việc phục sự, tôi có thể cảm thấy ảnh hưởng của Đức Thánh Linh tác động lên tôi một cách sâu sắc. Tôi có thể hiểu được cách Thượng Đế làm công việc lớn lao của Ngài bằng những điều nhỏ nhặt.”

Tôi nhận thấy nhiều người anh em và chị em phục sự đã phục vụ theo nhu cầu của các cá nhân và gia đình được chỉ định cho họ. Những sự phục sự như vậy gồm có: đến thăm hỏi, nói chuyện qua điện thoại, cung ứng sự phục vụ, đi cùng người cô quạnh, an ủi người bệnh, mời các tín hữu cùng tham gia các sinh hoạt giáo hội, chia sẻ thánh thư, khuyến khích các tín hữu cầu nguyện, chia sẻ chứng ngôn, v.v. Những phép lạ đã xảy ra sau khi những người anh em và chị em phục sự khiêm nhường phục sự người khác với những hành động phục vụ nhỏ và giản dị. Đức tin của các tín hữu đã được củng cố giữa những thử thách đầy đau khổ. Những tín hữu kém tích cực đã trở lại tham gia sinh hoạt và tham dự các buổi lễ Tiệc Thánh. Những tín hữu thất nghiệp tìm được việc làm mới và quay lại sinh hoạt. Một vài gia đình trở lại sinh hoạt và nhận được các phước lành khi được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Các em thiếu niên bắt đầu chuẩn bị cho việc phục truyền giáo toàn thời gian, và những người trẻ tuổi độc thân đã đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Giống như An Ma đã dạy con trai Hê La Man của ông trong Sách Mặc Môn: “Chính do những chuyện nhỏ nhặt tầm thường mà những chuyện lớn mới thành được”.4

Anh Cả D. Todd Christofferson dạy rằng: “Quan trọng là những người anh em và chị em phục sự có một cơ hội chịu trách nhiệm về sự phục vụ của họ, xem họ đang chăm lo, yêu thương, giảng dạy, an ủi, và trợ giúp theo cách của Đấng Cứu Rỗi như thế nào. Và quan trọng là các lãnh đạo nhóm túc số chức tư tế và Hội Phụ Nữ nắm được thông tin rồi hiểu được hoàn cảnh cùng nhu cầu của những người họ chủ tọa. Cuộc phỏng vấn về việc phục sự còn hơn cả một sự báo cáo.” Các lãnh đạo cũng nên “bàn bạc, giảng dạy, và phục sự” trong một cuộc phỏng vấn về việc phục sự. Các cuộc phỏng vấn về việc phục sự là vô cùng cần thiết và “sẽ là mấu chốt để đưa đến thành công tốt đẹp trong công việc phục sự mà chúng ta đang làm cho cả thế hệ mai sau.”2

Những Cuộc Phỏng Vấn về Việc Phục Sự

Một chị chủ tịch Hội Phụ Nữ khác, chị Sun, Sung Pi Hung đã chia sẻ: “Sau khi thực hiện một cuộc phỏng vấn về việc phục sự với một cặp chị em phục sự, tôi đã suy ngẫm trong vài ngày về một số thử thách của một gia đình được chỉ định cho cặp đồng hành đó. Rồi tôi nhận được sự soi dẫn để đề nghị với vị giám trợ là người mẹ của gia đình đó nên được kêu gọi trở thành giảng viên Hội Phụ Nữ.” Bây giờ khi người mẹ đó bắt đầu phục vụ với tư cách là một giảng viên Hội Phụ Nữ, thì gia đình của chị được ban phước để hòa giải với Thượng Đế hơn. Các chị em trong tiểu giáo khu cũng được ban phước qua sự phục vụ với tư cách là một giảng viên của chị.

Tôi làm chứng rằng công việc phục sự và các cuộc phỏng vấn về công việc này có thể giúp chúng ta khiêm nhường nương cậy vào những thúc giục của Đức Thánh Linh để hướng dẫn chúng ta trong sự phục vụ và cuộc sống hằng ngày. Đức tin của chúng ta nơi Chúa sẽ được củng cố trong khi chúng ta phục sự người khác theo cách của Ngài với tình yêu thương, sự tử tế, và lòng kiên nhẫn. Khi chúng ta tuân giữ hai giáo lệnh lớn: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi”5 và “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”6thì chúng ta được hứa rằng: “[Chúng ta] sẽ nhận được phần thưởng của mình, đó là sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau.”7■

______________________________________

GHI CHÚ:

1 Russell M. Nelson, “Phục Sự”, Đại Hội Trung Ương, tháng Tư năm 2018. 

2 https://www.lds.org/ministering/ministering-interviews-videos/elder-christofferson-testifies-of-the-power-of-ministering-interviews?lang=eng

3 https://www.lds.org/ministering/ministering-interviews-videos/purposes-of-ministering-interviews?lang=eng

4 xin xem An Ma 37:6.

5 xin xem Ma Thi Ơ 22:37

6 xin xem Ma Thi Ơ 22:39.

7 xin xem GLGƯ 59:23.